[lang_cz]

Stejně jako ideální muž, yetty nebo funkční komunismus, tak ani ideální manželství či ideální manželský pár neexistuje. Prý. Já nemohu soudit, komunismu jsem v dřívějším socialistickém podání neporozuměl (a po pravdě, nerozumím ani jeho současnému provedení ve stylu čssods), yettyho jsem nikdy neviděl a ideální muž existuje, jenom ne z pohledu žen(y).

Četl jsem nedávno takovou tezi, že ideální manželský pár je ten, kdy žena dokáže muže správným způsobem chválit a muž jí naslouchat. Což je pravděpodobné, neboť většina problémů v manželství pramení z komunikace – je jí mezi manželi příliš mnoho. To už věděl i Homer Simpson, který jinak disponoval rozumem asi jako paroubek nebo grebeníček (tj. hodně toho věděl, ale málo z toho pochopil).

Většina mužů si stejně časem vyvine smysl pro automatické přitakávání a pohodlně ho potom aplikují. Důležité je, aby na to žena nepřišla moc brzy, ideálně ne dřív, než porodí první dítě.

Na tuto celou myšlenku mě přivedl včerejší rozhovor s jednou mojí kamarádkou, jež se nejprve nechala slyšet, že jí její kluk opustil, protože si našel jinou. Z konverzace nakonec vyplynulo, že se k ní začal chovat přehlíživě a odtažitě až poté, co mu řekla ty věci. Byl jsem tuze zvědav, co za věci mu řekla. Údajně to nebylo nic velkého, prý on jí něco v podobném slova smyslu řekl dřív taky, a že ona to tak prý nemyslela. Inu posuďte sami, jak byste si, jako muž, vyložili následující:

„Řekla jsem mu, že má malou výdrž, bídný plat a je tlustej“

Prý jí to jen tak vypadlo, že neví proč. Jistě, v manželství, které trvá pět, deset let, jsou tato slova běžně používaným slangem namísto ranního pozdravu u kávy, ale ve vztahu, který trval pár měsíců je to přece jen ještě poněkud silné tvrzení, které by zvládlo učesat.

[/lang_cz]

[lang_en]

Ideal marriage or ideal married couple, as well as yetti, ideal man or a functional communism does not exist. Supposedly. I cannot tell for sure, since I did not understand communism in its original socialistic form (and to be honest, I do not understand its current form by cssods), I have never seen yetti and ideal man exist, but not from the point of view of a woma(e)n.

I have recently read such a thesis, that ideal married couple is the one, where woman is able to correctly praise her husband and he is able to listn to her. Which, actually, I think is possible, because most of the problems in the marriage are caused by the communication itself – there is too much of it between husband and wife. This knew already Home Simpson, who in other respects was clever as much as paroubek or grebenicek (i.e. he knew very much, but understood only very little of it).

Anyway, most men as the time goes develop a sense for automatic affirmations and comfortably applies it in practise. The important thing is, that the woman won’t find it out too soon, ideally not before the first child is born.
This whole idea came to my mind when I had a discussion with one of my friends (a girl). First she said, that her boyfriend left her, because he found someone else. Later on, from the conversation arised, that he started to act snubby and seclusively after she said to him certain things. I was excessively interested, what she told him. She said, it was not a big deal, supposedly he said something like this to her before, and also that she did not mean it for real. Well, check her explanation below and try to imagine, how would you react (as a man):

„I told him, that his stamina sucks, he got poor wage and that he’s fat.“

She said, that it slipped out of her mouth, and that she does not know why. Certainly, in a marriage that lasts for like five years, such a sentence is a common slang to expresse feelings to each other, but in a relatioship that lasts only few months, this is a bit strong coffee I guess.

Welcome to my world of punchline-less stories :-). Sorry, translated in a hurry, so the quality sucks more than Paris Hilton on vacation..

[/lang_en]

Share

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *